Odborné kurzy

Odborné kurzy

 

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

xls Organizačné pokyny pre účastníkov kurzov (pdf, 106 kB)

Záujemcov o odborné kurzy prosíme, aby posielali žiadosť o zaradenie do jednotlivých kurzov elektronicky na vzdelavanie@smu.gov.sk a uviedli svoju adresu. Tým sa urýchli stanovenie konkrétneho termínu odborného kurzu.

Prihlášky na odborné kurzy získate aj na požiadanie od RNDr. E. Palouovej - kontakt

Najbližšie termíny vzdelávania

 

 Názov kurzu  Obsah    Termín  Prihláška 
 Školenie pre overovačov  záznamových zariadení v 
 cestnej doprave
Ikonka pdf  03. - 04.05.2017 Ikonka word
 Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon
 overenia luxmetrov
Ikonka pdf  04.05.2017 Ikonka word
 Zákon o metrológii č. 142/2000 Z. z. a  nariadenie vlády
 č. 145/2016 o sprístupňovaní meradiel na trhu
Ikonka pdf  04.05.2017 Ikonka word
 Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a 
 kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025 –
 akreditovaný kurz MŠ SR
Ikonka pdf  09. - 10.05.2017 Ikonka word
 Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a 
 kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025 –
 akreditovaný kurz MŠ SR
Ikonka pdf  10. - 12.05.2017 Ikonka word
 Zákon o metrológii č. 142/2000 Z. z. a  nariadenie vlády
 č. 145/2016 o sprístupňovaní meradiel na trhu
Ikonka pdf  16.05.2017 Ikonka word
 Montáž meračov pretečeného množstva vody
Ikonka pdf
 
 16. - 17.05.2017
 
Ikonka word
 Montáž meračov pretečeného množstva vody a
 meračov tepla
Ikonka pdf
 
 16. - 18.05.2017
 
Ikonka word
 Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na
 výrobky a o posudzovaní zhody a zákon o metrológii
 č. 142/2000 Z. z..
Ikonka pdf  18.05.2017 Ikonka word
 Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu
 technických kvapalín
Ikonka pdf
 16. - 17.05.2017
Ikonka word
 Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo
 firme – pre firemných metrológov
Ikonka pdf
 23. -  25.05.2017
Ikonka word
 Neistoty  - základný kurz 
Ikonka pdf
 
 24.05.2017
 
Ikonka word
 Neistoty  (veličina: hmotnosť)  Ikonka pdf
 24.05.2017
 
Ikonka word
 Neistoty  (veličina: teplota)  Ikonka pdf
 24.05.2017
 
Ikonka word
 Interný audítor pre posudzovanie požiadaviek v 
 zmysle normy ISO 9001:2015
Ikonka pdf

 30.05.-
 01.06.2017

Ikonka word
 Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku –
 akreditovaný kurz MŠ SR, modul 1: Priamo
 ukazujúce tlakomery, 
Ikonka pdf  06. - 08.06.2017
 14. - 16.06.2017
Ikonka word
 Metrológia geometrických veličín, modul: 
 Dĺžka – akreditovaný kurz MŠ SR
Ikonka pdf  06. - 07.06.2017 Ikonka word
 Metrológia geometrických veličín, modul: Uhol – 
 akreditovaný kurz MŠ SR
Ikonka pdf  06. - 08.06.2017 Ikonka word
 Montáž plynomerov
Ikonka pdf
 04. - 05.09.2017
Ikonka word
 Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia váh a závaží –
 akreditovaný kurz MŠ SR, modul: Meranie hmotnosti
Ikonka pdf
 12. - 13.09.2017
Ikonka word

 Montáž/ overovanie elektromerov a meracích transformátorov
 napätia a prúdu

Ikonka pdf

 05. - 06.09.2017

Ikonka word

 Montáž meračov pretečeného množstva vody

Ikonka pdf

 05. - 06.09.2017

Ikonka word

 Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla

Ikonka pdf
 05. - 07.09.2017
Ikonka word

 Metrológia teploty a postupy kalibrácie – akreditovaný kurz
 MŠ SR, modul: Odporové snímače teploty

Ikonka pdf
 12. - 13.09.2017
Ikonka word

 Metrologické zabezpečenie meradiel podľa
 normy ISO/IEC 17025

Ikonka pdf
 19. - 20.09.2017
Ikonka word

 Neistoty (chemické a fyzikálno-chemické veličiny) 

Ikonka pdf  20.09.2017 Ikonka word

 Neistoty  (veličina: tlak) 

Ikonka pdf  20.09.2017 Ikonka word

 Neistoty  (veličiny: elektrický odpor, prúd a napätie)

Ikonka pdf  20.09.2017 Ikonka word

 Spracovanie výsledkov, neistoty pre pokročilých a všeobecná
 metrológia – nadstavbový kurz

Ikonka pdf  26. - 27.09.2017 Ikonka word

 Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia  –
 medicínske aplikácie

   10. - 11.10.2017  
 Správna výrobná prax
Ikonka pdf
 
 17.10.2017
 
Ikonka word
 Školenie pre overovačov  záznamových zariadení v 
 cestnej doprave
Ikonka pdf  
 24. -  25.10.2017
 
Ikonka word
 Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a 
 kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025 –
 akreditovaný kurz MŠ SR
Ikonka pdf

 07. - 09.11.2017

Ikonka word
 Nadstavbový kurz z oblasti systému manažérstva kvality:
 Poznatky a skúsenosti z praxe pre interných audítorov a 
 manažérov kvality podľa normy ISO/IEC 17025
   Podľa dátumu
 schválenia
 aktualizácie
 ISO/IEC 17025
 
 Výklad normy ISO/IEC 17025:2017    Podľa dátumu
 schválenia
 aktualizácie
 ISO/IEC 17025
 
 Skúšanie váh pre opravárov
Ikonka pdf
 
 21.11.2017
 
Ikonka word
 Spotrebiteľské balenie výrobkov
Ikonka pdf
 
 21.11.2017
 
Ikonka word
 Montáž elektromerov a meracích transformátorov
 napätia a prúdu
Ikonka pdf

 21. - 22.11.2017

Ikonka word
 Montáž meračov pretečeného množstva vody
Ikonka pdf

 21. - 22.11.2017

Ikonka word
 Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla
Ikonka pdf
 
 21. - 23.11.2017
 
Ikonka word

 Špecifické požiadavky na SMK pre medicínske laboratóriá –
 akreditovaný kurz MŠ SR. Modul: Činnosť interných
 audítorov v medicínskych laboratóriách

Ikonka pdf
 28. - 29.11.2017
Ikonka word

 Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia –
 akreditovaný kurz MŠ SR

Ikonka pdf

 05. - 07.12.2017

Ikonka word

 Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia váh a závaží –
 akreditovaný kurz MŠ SR, modul 2: Kalibrácia váh

Ikonka pdf

 05. - 06.12.2017

Ikonka word

 Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku –
 akreditovaný kurz MŠ SR , modul:  Prevodníky tlaku

Ikonka pdf

 05. - 07.12.2017

Ikonka word

 Metrológia teploty a postupy kalibrácie – akreditovaný
 kurz MŠ SR, modul:  Termoelektrické snímače teploty

Ikonka pdf

 05. - 06.12.2017

Ikonka word

 

V prípade, že sa zaujímate o iné kurzy z oblasti metrológie alebo systému kvality pozrite xls ponuku vzdelávacích programov (pdf, 278 kB) a ozvite sa na kontakt a Vami žiadané odborné kurzy zaradíme do xls plánu 2017 (pdf, 35 kB).

 

xls Cenník vzdelávacieho strediska (pdf, 103 kB)


Kontakt:
RNDr. Eleonóra Palouová
Organizačný garant
Vzdelávacie stredisko SMÚ
mobil: 0902 220 721
e-mail: vzdelavanie@smu.gov.sk
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4