Odborné kurzy

Odborné kurzy

 

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

xls Organizačné pokyny pre účastníkov kurzov (pdf, 106 kB)

Záujemcov o odborné kurzy prosíme, aby posielali žiadosť o zaradenie do jednotlivých kurzov elektronicky na vzdelavanie@smu.gov.sk a uviedli svoju adresu. Tým sa urýchli stanovenie konkrétneho termínu odborného kurzu.

Prihlášky na odborné kurzy získate aj na požiadanie od RNDr. E. Palouovej - kontakt

Najbližšie termíny vzdelávania

 

 Názov kurzu Obsah   Termín Prihláška 
 Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave -
 metrologická legislatíva s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  
 o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ikonka pdf 23.10.2018Ikonka word
 Nový zákon č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení
 niektorých zákonov
 Kurz je určený pre zodpovedného zástupcu autorizovanej osoby na výkon
 overovania určeného meradla alebo na výkon úradného merania; pre
 zamestnancov autorizovanej osoby na výkon overovania určeného meradla
 alebo výkon úradného merania; pre záujemcov  pripravujúcich sa na skúšku
 spôsobilosti v oblasti metrológie
Ikonka pdf 23.10.2018Ikonka word
 Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrovIkonka pdf 
 23.10.2018
 
Ikonka word
 Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných
 laboratóriách, akreditovaný kurz MŠ SR 
 Podľa normy ISO/IEC 17025: 2017
Ikonka pdf 24.-25.10.2018Ikonka word
 Skúšanie váh pre opravárovIkonka pdf 
 20.11.2018
 
Ikonka word
 Montáž meračov pretečeného množstva vodyIkonka pdf
 20.-21.11.2018
 
Ikonka word
 Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov teplaIkonka pdf 
 20.-22.11.2018
 
Ikonka word
 Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalínIkonka pdf 
 20.-21.11.2018
 
Ikonka word
 Montáž/ overovanie elektromerov a meracích transformátorov
 napätia a prúdu
Ikonka pdf 
 20.-21.11.2018
 
Ikonka word
 Aplikácia normy STN EN ISO/IEC 17065: 2013 v činnosti
 certifikačných orgánov certifikujúcich produkty
Ikonka pdf 3.12.2018Ikonka word
 Spotrebiteľské balenie výrobkovIkonka pdf
  Február 2019
 
 
 Interný audítor a manažér kvality inšpekčných orgánov podľa
 STN EN ISO/IEC 17020: 2012
  Február 2019 
 Špecifické požiadavky na SMK pre medicínske laboratóriá – akreditovaný  
 kurz MŠ SR. Modul: Činnosť interných audítorov
 v medicínskych laboratóriách
  Február 2019 

 

V prípade, že sa zaujímate o iné kurzy z oblasti metrológie alebo systému kvality pozrite xls ponuku vzdelávacích programov (pdf, 278 kB) a ozvite sa na kontakt a Vami žiadané odborné kurzy zaradíme do xls plánu 2018 (pdf, 35 kB).

 

xls Cenník vzdelávacieho strediska (pdf, 103 kB)


Kontakt:
RNDr. Eleonóra Palouová
Organizačný garant odborných kurzov
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
mobil: 0902 220 721
e-mail: palouova@smu.gov.sk, vzdelavanie@smu.gov.sk