Odborné kurzy

Odborné kurzy

 

Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

xls Organizačné pokyny pre účastníkov kurzov (pdf, 106 kB)

Záujemcov o odborné kurzy prosíme, aby posielali žiadosť o zaradenie do jednotlivých kurzov elektronicky na vzdelavanie@smu.gov.sk a uviedli svoju adresu. Tým sa urýchli stanovenie konkrétneho termínu odborného kurzu.


Prihlášky na odborné kurzy získate aj na požiadanie od RNDr. E. Palouovej - kontakt

Najbližšie termíny vzdelávania

 

 Názov kurzu Obsah   Termín Prihláška 
Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Ikonka pdf19.-20.2.2019Ikonka doc
Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a
kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025
Ikonka pdf18.-19.3.2019Ikonka doc
Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov
s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Ikonka pdf19.3.2019Ikonka doc
Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave
s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Ikonka pdf19.3.2019Ikonka doc
Zákon č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre  zodpovedného zástupcu autorizovanej osoby, pre zamestnancov autorizovanej osoby na výkon overovania určeného meradla alebo výkon úradného meraniaIkonka pdf19.3.2019Ikonka doc
Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a 
kalibračných laboratóriách podľa normy ISO/IEC 17025
Ikonka pdf20.-22.3.2019Ikonka doc
Skúšanie váh pre opravárov ,s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonovIkonka pdf26.3.2019
 
Ikonka doc
Metrológia teploty a postupy kalibrácie,  Modul: Odporové snímače teploty, Termoelektrické snímače teplotyIkonka pdf26.-28.3.2019Ikonka doc
Zákon č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre zástupcu registrovanej osoby, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených meradiel, pre záujemcov  pripravujúcich sa na skúšku spôsobilosti v oblasti metrológie registrované osoby, osoby vykonávajúce montáž alebo aj opravu určených meradielIkonka pdf26.3.2019
 
Ikonka doc
Montáž meračov pretečeného množstva vody, s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonovIkonka pdf
26.-27.3.2019
 
Ikonka doc
Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla, s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonovIkonka pdf26.-28.3.2019
 
Ikonka doc
ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a prvé
praktické skúsenosti
Ikonka pdf4.4.2019Ikonka doc
Zákon č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre  zodpovedného zástupcu autorizovanej osoby, pre zamestnancov autorizovanej osoby na výkon overovania určeného meradla alebo výkon úradného meraniaIkonka pdf9.4.2019Ikonka doc
Meranie hmotnosti a zaťaženia náprav cestných vozidiel 9.4.2019 
Úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov 9.4.2019 
V rámci prechodu laboratórií na novú normu ISO/IEC 17025: 2017 sa uskutoční doškoľovací kurz  interných audítorov „Nové požiadavky ISO/IEC 17025: 2017 z pohľadu interného audítora“.   Účelom kurzu je výklad nových požiadaviek normy ISO/IEC 17025: 2017,  ktoré je potrebné podľa tejto normy zabezpečiť a internými auditmi vykonávaných v zmysle postupu podľa novej normy ISO 19011:2018 ich preverovať.Ikonka pdf24.4.2019Ikonka doc
Metrologické zabezpečenie meradiel podľa normy ISO/IEC 17025: 2017Ikonka pdf25.-26.4.2019Ikonka doc
Neistoty – základný kurzIkonka pdf26.4.2019Ikonka doc
Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätiaIkonka pdf14.-16.5.2019Ikonka doc
Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia váh a závaží.  Modul: Kalibrácia váh 14.-15.5.2019 
Montáž meračov pretečeného množstva vody, s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 21.-22.5.2019 
Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla, s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 21.-23.5.2019 
Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín, s výkladom nového zákona č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 21.-22.5.2019 
Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku.  Modul:  Priamo ukazujúce tlakomery 4. - 6.6.2019 
Výklad normy STN EN ISO/IEC 17020: 2012 6.-7. 6.2019 
Metrológia geometrických veličín. Modul: Dĺžka 11.-12.6.2019 
Metrológia geometrických veličín. Moduly: Dĺžka a Uhol 11.-13.6.2019 
Kontrola systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001  pre interných audítorov 11.-13.6.2019 

 

V prípade, že sa zaujímate o iné kurzy z oblasti metrológie alebo systému kvality pozrite xls ponuku vzdelávacích programov (pdf, 278 kB) a ozvite sa na kontakt a Vami žiadané odborné kurzy zaradíme do xls plánu 2019 (pdf, 153kB).

 

xls Cenník vzdelávacích kurzov (pdf, 43 kB)


Kontakt:
RNDr. Eleonóra Palouová
Organizačný garant odborných kurzov
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
mobil: 0902 220 721
e-mail: palouova@smu.gov.sk, vzdelavanie@smu.gov.sk