Certifikácia >> Overovanie spôsobilosti

Overovanie spôsobilosti v oblasti metrológie


Slovenský metrologický ústav overuje spôsobilosť v oblasti metrológie osôb, podnikateľov, ktorých predmetom činnosti je (podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov):

 • overovanie určených meradiel, úradné meranie,
 • oprava a montáž určených meradiel,
 • balenie alebo dovoz spotrebiteľsky balených výrobkov označených značkou "e"

 

Rozsah činnosti je stanovený druhmi určených meradiel podľa prílohy č. 1 k vyhláške ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.

 

Prejsť na Dokumenty na stiahnutie  

 • Žiadosť o overenie spôsobilosti
 • Žiadosť o overenie spôsobilosti - obnovenie certifikátu

 


 

Overovanie spôsobislosti v oblasti metrológie - Informácia

Predmet a rozsah činnosti (pdf, 52 kB)

 

Požiadavky na znalosti z metrologickej legislatívy (pdf, 74 kB)

 


Požiadavky na všeobecné znalosti (pdf, 63 kB)

 


Požiadavky na odborné znalosti (pdf, 72 kB) 

 


Požiadavky na praktické znalosti (pdf, 31 kB)
Obnovenie certifikátu - informácia
Žiadosť o overenie spôsobilosti-obnovenie certifikátu (pdf, 52 kB)


Termín skúšok

 • Ústav je povinný stanoviť termín na vykonanie skúšky spôsobilosti v lehote do 120 dní od prijatia žiadosti. V odôvodnených prípadoch môže byť po dohode so žiadateľom stanovený termín skúšky individuálne).

 


Overovanie spôsobislosti v oblasti metrológie - Informácia
 

1. Termíny, definície, všeobecné požiadavky


Podľa § 29 zákona o metrológii:

 

 1. Spôsobilosťou v oblasti metrológie je súhrn odborných vedomostí a praktických schopností a znalosť predpisov upravujúcich činnosť, ktorá je predmetom autorizácie alebo registrácie.
 2. Spôsobilosť v oblasti metrológie overuje Slovenský metrologický ústav skúškou (SMU resp. ústav) a osvedčuje ju vydaním dokladu. Spôsobilosť v oblasti metrológie sa preveruje každých päť rokov.
 3. Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie musí mať zodpovedný zástupca autorizovanej osoby, zástupca registrovanej osoby ako aj fyzická osoba, ktorá vykonáva overovanie určených meradiel a úradné meranie.


V súlade so zákonom o metrológii autorizácia sa týka overovania určených meradiel a úradného merania (podrobnejšie § 23 bod 2 písmeno c, d). Registrácia sa týka podnikateľov, ktorých predmetom činnosti je oprava a montáž určených meradiel a balenie alebo dovoz1 označených spotrebiteľských balení (podrobnejšie § 26 čl. 2 písmeno c).

 

1Podnikateľ, ktorého predmetom činnosti je dovoz označeného spotrebiteľského balenia uvedeného na trh v členskom štáte Európskej únie alebo v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte, ktorý má s Európskeou úniou uzavretú príslušnú zmluvu, nepodlieha registrácii dňom nadobudnutia účinnosti zákona č. 431/2004 Z.z. Po tomto termíne sa naňho nevzťahujú povinnosti dovozcu označeného spotrebiteľského balenia podľa zákona  č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Podľa § 8 zákona o metrológii určené meradlá sú meradlá určené na povinnú metrologickú kontrolu alebo posúdenie zhody. Druhy určených meradiel a oblasti ich použitia ustanovuje Vyhláška ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. vo svojej prílohe č. 1. Príloha č. 1 predstavuje zoznam druhov určených meradiel rozdelených podľa oblasti merania s číslom položky pre každý druh určeného meradla.

 

Slovenský metrologický ústav overuje spôsobilosť v oblasti metrológie osôb, podnikateľov, ktorých predmetom činnosti je:

 

 • overovanie určených meradiel a úradné meranie
 • oprava a montáž určených meradiel
 • balenie alebo dovoz označených spotrebiteľských balení

 

Rozsah činnosti je stanovený druhmi určených meradiel podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška 210/2000 Z. z.").


2. Zásady prijaté ústavom na overovanie spôsobilosti v oblasti metrológie

 

 • Manažérstvo a postupy overovania spôsobilosti sú v súlade s požiadavkou medzinárodnej normy ISO 9001:2008 (Systém manažérstva kvality. Požiadavky).
 • Všeobecné zásady organizácie, postupy na posudzovanie a kritériá na hodnotenie spôsobilosti žiadateľov v oblasti metrológie podľa § 29 zákona sú stanovené procesnou smernicou SMU č. PS-09 Overovanie spôsobilosti.
 • Osobitná pozornosť sa venuje prijatým postupom overovania spôsobilosti. Cieľom je zabezpečiť nezávislé a nestranné posúdenie odborných vedomostí, praktických schopností a znalosť predpisov upravujúcich činnosť, ktorá je predmetom autorizácia, resp, registrácie, uplatňovanie postupov overovania spôsobilosti nediskriminačným spôsobom a jednotnosť požiadaviek vyžadovaných jednotlivými skúšobnými komisiami a porovnateľný spôsob preverovania a hodnotenia jednotlivými skúšobnými komisiami.
 • Vzdelávanie a výcvik žiadateľov nie je súčasťou overovania spôsobilosti. Požiadavky kladené na spôsobilosť sú výlučne vecného charakteru (vedomosti a schopnosti), neviažu sa na konkrétne organizácie a osoby zabezpečujúce vzdelávanie a výcvik.
 • Žiadateľom (uchádzačom) o osvedčenie spôsobilosti je fyzická osoba, spravidla individuálny zamestnanec organizácie, ktorá sa uchádza o autorizáciu, resp. o registráciu.
 • Z dôvodu jednotnosti postupu sa musí podať žiadosť na predpísanom tlačive vyplnenom vo všetkých rubrikách podľa priložených pokynov a podpísanú žiadateľom. Odborné vedomosti sú overované v súlade so žiadateľom požadovanej oblasti jeho budúceho pôsobenia, ktorá musí byť jednoznačne určená druhmi určených meradiel v súlade s prílohou č. 1 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. (číslo položky doplnené prípadne o písmeno ďalšieho členenia v stĺpci "Druh meradla - odbor merania").
 • Ak boli splnené všetky požadované náležitosti (podmienka začatia procesu overovania spôsobilosti) zašle ústav uchádzačovi potvrdenie prijatia žiadosti a oznámenie o termíne konania skúšok. Navrhovaný termín zo strany ústavu je podmienený počtom žiadateľov a časovými možnosťami členov skúšobnej komisie. V prípade väčšieho počtu žiadateľov v príslušnej oblasti určených meradiel a následne predmete činnosti sa pri určovaní termínu vždy zohľadňuje termín prijatia žiadosti podľa prideleného poradového čísla. Ak sa nedosiahne dohoda obojstranne vyhovujúceho termínu, určí ho generálny riaditeľ ústavu. Skúšky sa konajú v priestoroch Slovenského metrologického ústavu, Karloveská 63, Bratislava.
 • Požiadavky na overovanie spôsobilosti pre jednotlivé oblasti pôsobenia žiadateľa sú zverejňované na internetovej stránke ústavu.

 

3. Požiadavky kladené na spôsobilosť

 

3. 1. Požiadavky na vzdelanie a prax

 

Zodpovedný zástupca autorizovanej osoby na overovanie určených meradiel a úradné meranie

 

Pracovník s predpokladmi na vykonávanie funkcie zástupcu autorizovanej osoby, zodpovedný za činnosť, ktorá je predmetom autorizácie.

 

Predpokladá sa vysokoškolské vzdelanie, zameranie technické alebo prírodovedecké, prax v odbore merania 3 roky. V prípade stredoškolského odborného vzdelania technického smeru sa predpokladá prax v odbore merania 5 rokov.

 

Osoba vykonávajúca overovanie určených meradiel a úradné meranie

 

Výkonný pracovník schopný samostatne vykonávať overovanie určených meradiel alebo úradné meranie v danom odbore merania.

 

Predpokladá sa stredoškolské odborné vzdelanie technického smeru, prax v odbore merania 2 roky. V prípade vysokoškolského vzdelania vhodného zamerania sa predpokladá odborné zaškolenie v dĺžke minimálne 2 mesiace.

 

Zodpovedný zástupca registrovanej osoby

 

Pracovník s predpokladmi na vykonávanie funkcie zástupcu registrovanej osoby, v rozsahu činnosti, ktorá je predmetom registrácie:

 

 • Oprava a montáž určených meradiel
 • Montáž určených meradiel
 • Balenie výrobkov do spotrebiteľských balení označených značkou "e"
 • Dovoz spotrebiteľsky balených výrobkov označených značkou "e".


Predpokladá sa stredné odborné alebo úplné stredoškolské vzdelanie technického smeru, prax v predmete overovania spôsobilosti 2 roky.

 

3. 2. Požiadavky na vedomosti

 

Požiadavky na vedomosti zahrňujú základné vedomosti z

 

 • legislatívy týkajúcej sa metrológie
 • všeobecnej metrológie
 • metrológie predmetu overovania odbornej časti spôsobilosti v členení podľa druhov určených meradiel a následne v súlade s požiadavkami na autorizáciu a registráciu.


Potvrdenie o prijatí žiadosti a oznámenie o termíne konania skúšok spolu s požiadavkami na vedomosti z metrologickej legislatívy, všeobecnej metrológie a predmetu overovania spôsobilosti, konkretizované podľa predmetu a rozsahu činnosti vrátane skúšobných otázok a zoznamu príslušnej literatúry, sú žiadateľovi zaslané najneskôr 3 týždne pred navrhovaným termínom konania skúšok.

 

3. 3. Požiadavky na praktické schopnosti

 

Požiadavkou na praktické schopnosti je samostatné vykonávanie určených výkonov za prítomnosti ústavom menovaného člena (členov) skúšobnej komisie na stanovenom mieste a za stanovených podmienok. Požiadavky na praktické schopnosti sa overujú pre zodpovedného zástupcu autorizovanej osoby a osoby vykonávajúcej overovanie určených meradiel a úradné meranie vo všetkých prípadoch, kde na základe predložených dokladov o vzdelaní a praxi sú oprávnené pochybnosti o potrebných praktických schopnostiach.

 

4. Postup overovania spôsobilosti

 

4. 1. Overenie spôsobilosti vykoná skúšobná komisia, ktorej predsedu a členov menuje generálny riaditeľ ústavu najneskôr 3 týždne pred termínom skúšky. Pri zložení komisie sa uplatňujú zásady:

 

 • každý predmet skúša príslušný odborník; jeden člen komisie pri splnení požiadavky odbornosti môže skúšať viac predmetov,
 • skúšajúcim nemôže byť odborník, ktorý sa podieľal na príprave uchádzača na skúšku,
 • členom komisie nemôže byť blízky rodinný príslušník ani v zamestnaní nadriadený pracovník.

 

V prípade písomného nesúhlasu žiadateľa s podmienkami posudzovania, zložením skúšobnej komisie alebo termínom konania skúšok prerokuje vedúci odd. certifikácie a výkonu štátnej správy s generálnym riaditeľom ústavu zmenu termínu alebo zloženia skúšobnej komisie a zabezpečí oznámenie nových podmienok žiadateľovi.

 

Ústav je povinný stanoviť termín na vykonanie skúšky spôsobilosti v lehote do 120 dní od prijatia žiadosti.

 

V odôvodnených prípadoch môže byť po dohode so žiadateľom stanovený termín skúšky individuálne.

 

4. 2. Skúška vedomostí z každého predmetu pozostáva z písomnej a ústnej časti.

 

 • Písomná časť skúšky preveruje znalosti z metrologickej legislatívy, všeobecné a odborné znalosti. Skúška sa vykoná formou testu alebo písomným spracovaním odpovedí na otázky. Písomná časť skúšky sa vykonáva pre každý okruh otázok tematického zamerania (legislatíva v metrológii, všeobecná metrológia a pre každý predmet overovania spôsobilosti) v rozsahu stanovenom samostatne podľa predmetu a činnosti. Súbor otázok sa zhoduje s otázkami, ktoré žiadateľ obdržal spolu s oznámením o termíne skúšky. Doba trvania písomnej časti skúšky je cca 1 hodinu. V prípade overovania spôsobilosti žiadateľa vo viacerých odboroch merania sa doba predĺži o príslušné odborné časti.
 • Ústna časť skúšky sa vykonáva v nadväznosti na časť písomnú. Úlohou skúšobnej komisie je presvedčiť sa, či znalosti žiadateľa zodpovedajú požadovaným znalostiam v danom odbore merania.


4. 3. Dokumentovanie praktických schopností

predstavuje službu, ktorú vykonáva ústav alebo ním určená organizácia. Výsledkom tejto činnosti je záznam, v ktorom je dokumentované samostatné uskutočnenie určených výkonov za prítomnosti ústavom menovaných examinátorov na stanovenom mieste a za stanovených podmienok.

 

4. 4. Hodnotenie častí skúšky a súhrnné hodnotenie

 

4. 4. 1. Písomná časť skúšky

 

Žiadateľ spracuje písomnú časť skúšky, ktorá sa skladá z otázok tematického zamerania v rozsahu stanovenom požiadavkami na všeobecné znalosti a odborné vedomosti z predmetu, resp. z predmetov overovania spôsobilosti. Odpovede na jednotlivé otázky sa hodnotia počtom bodov v rozsahu 1 až 20. Hodnotenie výsledkov testu je uvedené priamo v tlačive testu, otázky sú vyznačené počtom bodov. Žiadateľ vyhovel písomnej časti skúšky, ak získal minimálne 80% bodov z maximálne možného počtu všetkých bodov v každej z hodnotených skupín otázok, a to z legislatívy týkajúcej sa metrológie, zo všeobecnej metrológie, z metrológie predmetu osvedčovania spôsobilosti. Získanie viac ako 70%, ale menej ako 80% bodov je podmienkou pokračovania v ústnej časti skúšky.

 

4. 4. 2. Ústna časť skúšky

 

Ústna časť skúšky sa skladá z otázok z príslušného odboru merania (dve alebo tri otázky, ktoré si vyberie žiadateľ zo zoznamu otázok) a doplňujúcich otázok k písomnej časti skúšky (ktoré určí skúšobná komisia). Hodnotenie sa vykoná bodovým systémom zhodným s písomnou časťou skúšky.

 

4. 4. 3. Hodnotenie

 

Výsledkom hodnotenia je stanovisko skúšobnej komisie ku každému z uvedených okruhov vedomostí samostatne a posúdenie výsledku hodnotenia vykonávať stanovený metrologický výkon, ktorý je uvedený v zázname.

 

Na záver sa vykoná celkové vyhodnotenie uchádzača z hľadiska jeho znalosti a spôsobilosti na vykonávanie činnosti v určenom odbore spolu s odporúčaním na vydanie certifikátu. Výsledky hodnotenia sú zaznamenané v protokole o posúdení spôsobilosti žiadateľa. V protokole sú uvedené konkrétne otázky z ústnej časti skúšky. Záverom hodnotenia je odporúčanie/neodporúčanie na vydanie certifikátu.

 

Námietky voči postupu a rozhodnutiu skúšobnej komisie podané žiadateľom v deň skúšky generálnemu riaditeľovi ústavu môžu byť prerokované a posúdené generálnym riaditeľom za prítomnosti žiadateľa a predsedu skúšobnej komisie.

 

5. Dohľad a mimoriadne previerky spôsobilosti

 

 • Dohľad nad činnosťou pracovníkov vlastniacich certifikát spôsobilosti v oblasti metrológie vykonáva Slovenský metrologický inšpektorát.
 • Previerka môže byť vykonaná na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa, Slovenského metrologického inšpektorátu, Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, alebo inej oprávnenej inštitúcie na základe zistených závažných nedostatkov alebo reklamácií.
 • Previerka sa vykoná pri významnej zmene predpisov týkajúcich sa predmetu vydaného osvedčenia sa na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa ústavu.


6. Certifikát spôsobilosti v oblasti metrológie - vydanie, platnosť, zrušenie, obnovenie


Na základe kladného výsledku overenia spôsobilosti vydá generálny riaditeľ ústavu uchádzačovi certifikát spôsobilosti v oblasti metrológie s presným vymedzením oblasti spôsobilosti v súlade s prílohou č. 1 vyhlášky č. 210/2000 Z. z. Na každú oblasť určených meradiel a predmet činnosti certifikovanej osoby môže byť vydaný samostatný certifikát spôsobilosti v oblasti metrológie. Certifikát obsahuje poučenie o právach a povinnostiach jeho nositeľa a o používaní certifikátu. Certifikát spôsobilosti platí 5 rokov, pokiaľ nebola zrušená alebo pozastavená jeho platnosť.

 

Odobratie certifikátu sa vykoná na základe zistenia porušovania kritérií, podľa ktorých bol certifikát udelený.

 

Zrušenie certifikátu sa môže vykonať na základe zistení, že certifikovaná osoba dlhšie ako tri roky nepracuje v odbore špecifikovanom v certifikáte, alebo z iných dôvodov nemôže vykonávať činnosť, na ktorú bola certifikovaná.

 

Na základe zistených závažných nedostatkov alebo reklamácií na činnosť certifikovanej osoby môže generálny riaditeľ ústavu nariadiť previerku činnosti certifikovanej osoby a pozastaviť platnosť certifikátu. Platnosť certifikátu je pozastavená do doby odstránenia zistených nedostatkov.

 

Certifikát platí len pre predmet a rozsah činnosti špecifikovaný v certifikáte. Rovnopis certifikátu vystavuje odd. certifikácie a výkonu štátnej správy len na základe písomnej žiadosti certifikovaného pracovníka a na základe súhlasu vedúceho odd. certifikácie a výkonu štátnej správy.

 

Všetky materiály a doklady poskytnuté zákazníkom súvisiace s procesom posudzovania spôsobilosti sú dôverného charakteru. Z uvedeného dôvodu sú na odd. certifikácie a výkonu štátnej správy evidované a zodpovedajúcim spôsobom uložené. Spôsob ich uloženia vyplýva z požiadavky na zaobchádzanie s materiálmi dôverného charakteru. Pracovať s dôvernými materiálmi môžu len zamestnanci, ktorí boli preukázateľným spôsobom oboznámení so spôsobom zaobchádzania alebo zapožičiavania materiálov tohto charakteru.

 

Doba platnosti certifikátu je upravená zákonom  č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Po uplynutí doby platnosti certifikátu musí byť vykonané posúdenie spôsobilosti. Overenie spôsobilosti sa vykoná na základe žiadosti, doručenej vedúcemu odd. certifikácie a výkonu štátnej správy minimálne 3 mesiace pred skončením platnosti certifikátu.

 

Obnovenie certifikátu - informácia

 

Platnosť certifikátu je zákonom o metrológii stanovená na dobu 5 rokov. Overenie spôsobilosti sa vykoná na základe žiadosti, doručenej námestníkovi GR pre certifikáciu 3 mesiace pred skončením platnosti certifikátu.


Po uplynutí doby platnosti certifikátu je na základe podanej žiadosti znovu vykonané posúdenie spôsobilosti a vydaný nový certifikát. Každá certifikovaná osoba môže podať žiadosť o opätovné overenie spôsobilosti v oblasti metrológie a vydanie nového certifikátu.

 

Žiadosť (F2 - pdf, 52 kB)) vyplnenú vo všetkých bodoch 1 až 6 predkladá žiadateľ Slovenskému metrologickému ústavu, odd. certifikácie a výkonu štátnej správy. Žiadateľom je fyzická osoba, ktorej bol udelený certifikát spôsobilosti podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 431/2004 Z. z. a uchádza sa o overenie spôsobilosti a obnovenie certifikátu. Spolu so žiadosťou sa prikladá kolková známka v hodnote 6,50,- Eur a potvrdenie zamestnávateľa o vykonávaní činnosti v odbore certifikácie. V žiadosti musí byť jednoznačne špecifikovaný predmet činnosti a rozsah činnosti. Žiadosti sú registrované pod pôvodným poradovým číslom doplneným posledným dvojčíslom roku podania žiadosti.

 

Overenie spôsobilosti sa posudzuje ako "prvé posúdenie", ak žiadateľ predložil žiadosť po uplynutí jedného roka od skončení platnosti certifikátu alebo bol zmenený predmet a rozsah certifikovanej činnosti. V týchto prípadoch sa žiadosť predkladá na formulári (F1 - pdf, 57 kB)). Termín na vykonanie skúšok spôsobilosti - obnovenie certifikátu - stanovuje vedúci odd. certifikácie a výkonu štátnej správy.

 

Ústav je povinný stanoviť termín na vykonanie skúšky spôsobilosti v lehote do 120 dní od prijatia žiadosti.

 

V odôvodnených prípadoch môže byť po dohode so žiadateľom stanovený termín skúšky individuálne.

 

Skúška sa vykoná formou testu alebo písomným spracovaním odpovedí na otázky. Písomná časť skúšky sa vykonáva pre každý okruh otázok tematického zamerania (legislatíva v metrológii, všeobecná metrológia a pre každý predmet overovania spôsobilosti) v rozsahu stanovenom samostatne podľa predmetu a činnosti. Súbor otázok sa zhoduje s otázkami, ktoré žiadateľ obdržal spolu s oznámením o termíne skúšky.

 

Pri posudzovaní spôsobilosti sa postupuje v primeranom rozsahu podľa zásad stanovených procesnou smernicou SMU č. PS-09 Overovanie spôsobilosti.

 

Pri posudzovaní sa zohľadňujú najmä:

 

 • zmeny v metrologickej legislatíve týkajúcej sa predmetu činnosti
 • zmeny v metódach overovania

 

Ak žiadateľ pracoval v oblasti certifikácie nepretržite po dobu platnosti certifikátu, nevyžaduje sa pri posudzovaní spôsobilosti preverenie praktických schopností.

 

Na základe kladného výsledku overenia spôsobilosti vydá generálny riaditeľ ústavu uchádzačovi nový certifikát spôsobilosti - doplnený písmenom R.

 

Správny poplatok za vydanie certifikátu spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti podľa osobitných predpisov (§ 29 zákona o metrológii) je v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov (položka 5) 6,50,- Eur. Spôsob úhrady je "Potvrdenie pre evidenciu poplatku"vydávané Slovenskou poštou.

 

Správne poplatky za vykonanie skúšky na získanie certifikátu odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov (§ 29 zákona o metrológii) je stanovený podľa zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, položka 5.

Správny poplatok za vykonanie skúšky je stanovený na 82,50,- Eur. Uhrádza sa formou "Potvrdenia pre evidenciu poplatku".

Poplatok za vykonanie opravnej skúšky je stanovený na 50,- Eur a platbu je možné uhradiť  v hotovosti v pokladni SMU (výzva) - nejedná sa o správny poplatok.


1Pre zástupcu podnikateľa registrovaného na opravu a montáž určených meradiel, resp. montáž určených meradiel, sa pri skúške na overenie spôsobilosti za účelom obnovenia certifikátu preverenie znalostí zo všeobecnej metrológie nevykonáva.