Certifikácia >> Metrologická kontrola

Metrologická kontrola


Metrologická kontrola (podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov) sa uskutočňuje:


Schvaľovanie typu meradiel

 

Prejsť na Dokumenty na stiahnutie  

 • Žiadosť o schválenie typu meradla
 • Žiadosť o revíziu schváleného typu meradla

 

Zoznamy vydaných certifikátov podľa odborov merania


Zoznam schválených typov meradiel (certifikáty typu meradla) sa uverejňuje v súlade so zákonom  č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov úrad vo vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v časti:

2 Metrológia, Oznámenie - ÚNMS SR o schválení typu meradiel.


Zoznam zverejnený na tejto stránke je len informatívny.

 

Odbor merania:


pdf  Dĺžka (pdf, 27 kB)
pdf  Tlak (pdf, 35 kB)
pdf  Hmotnosť (pdf, 31 kB)
pdf  Akustický tlak (pdf, 24 kB)
pdf  Objem, prietok - časť I objem (pdf, 61 kB)
pdf  Objem, prietok - časť II prietok (pdf, 146 kB)
pdf  Elektrické veličiny (pdf, 78 kB)
pdf  Teplota, teplo (pdf, 55 kB)
pdf  Mechanický pohyb (pdf, 27 kB)
pdf  Veličiny atómovej a jadrovej fyziky (pdf, 32 kB) 
pdf  Momentové kľúče (pdf, 29 kB)
pdf  Fyzikálno-chemické veličiny (pdf, 29 kB)

 

Zoznamy cerifikátov vydaných štátnou skúšobňou (pdf  1998 (pdf, 49 kB),pdf  1999 (pdf, 80 kB))
Zoznamy cerifikátov vydaných autorizovanou skúšobňou (Od 1. 1. 2002 je autorizovaná skúšobňa SKTC-126 zrušená) (pdf  2000 (pdf, 43 kB),pdf  2001 (pdf, 40 kB))

 

Databáza certifikátov

 

Databáza typu meradiel a schválených systémov manažérstva kvality výrobcov meradiel vydaných Slovenským metrologickým ústavom je k dispozícii na stránke certifikaty.sk.


Certifikáty sú rozdelené do dvoch skupín:

 

 • certifikáty podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z. (transponuje smernicu Rady 90/384/EHS z 29. júna 1990 v znení smernice č. 93/68/EHS o približovaní predpisov členských krajín týkajúca sa váh s neautomatickou činnosťou - NAWI),
 • certifikáty podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. (transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradlách - MID).

 

Vzťah k zahraničiu

 

Schvaľovanie typu meradla

 

V súlade s ustanoveniami zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov je od 1. mája 2004 metrologická kontrola meradiel vykonaná v súlade s predpismi Európskych spoločenstiev, ktoré sa na daný druh meradla vzťahujú, metrologickou kontrolou podľa tohto zákona.

 

Značka schváleného typu Európskych spoločenstiev umiestnená na meradle je značkou schváleného typu podľa tohto zákona.

 

V súlade so zákonom  č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 431/2004 Z. z. výsledky skúšok meradla na účely schválenia typu vykonané v členskom štáte Európskej únie, členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte, ktorý má s Európskou úniou uzavretú príslušnú zmluvu sa uznávajú,

 

 • ak bolo meradlo v tomto štáte vyrobené a uvedené na trh, v súlade s národnými predpismi tohto štátu,
 • ak tieto výsledky zaručujú metrologickú úroveň meradla porovnateľnú s tou, ako vyžaduje právna úprava v Slovenskej republike
 • a ak tieto výsledky boli predložené SMÚ.


Vykonanie technických skúšok vzoriek meradla sa nevyžaduje.

 

SMÚ na základe žiadosti vydá rozhodnutie o schválení typu meradla na základe posúdenia predloženej dokumentácie.

 

Prejsť na Dokumenty na stiahnutie

 • Žiadosť o uznanie výsledkov skúšok a vydanie rozhodnutia o schválení typu meradla

 

ÚNMS SR uverejňuje vo vestníku schválené typy meradiel, značku schváleného typu, názov a typ meradla, meno výrobcu

 

pdfDovoz meradiel do Slovenskej republiky (pdf, 45 kB)

 

Prvotné overenie

 

V súlade s ustanoveniami zákona  č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov je od 1. mája 2004 metrologická kontrola meradiel vykonaná v súlade s predpismi Európskych spoločenstiev, ktoré sa na daný druh meradla vzťahujú, metrologickou kontrolou podľa tohto zákona.

 

Značky prvotného overenia Európskych spoločenstiev umiestnené na meradlách sú značkami podľa tohto zákona.

 

Takto označené meradlá majú platné prvotné overenie v Slovenskej republike a je možno ich používať na daný účel v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona  č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 431/2004 Z.z.

 

V súlade s o zákonom č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona 431/2004 Z. z. prvotné overenie vykonané v členskom štáte Európskej únie, členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte, ktorý má s Európskou úniou uzavretú príslušnú zmluvu sa uznáva, na základe žiadosti, za týchto podmienok:

 

 • meradlo je vyrobené a uvedené na trh, v súlade s právnymi predpismi tohto štátu,
 • typ meradla bol schválený podľa odseku 1, § 37 zákona, ak sa schválenie typu vyžaduje,
 • laboratórium, ktoré vykonalo prvotné overenie preukázalo svoju spôsobilosť,
 • meradlo sa skúšalo podľa postupov, ktoré zaručujú metrologickú úroveň meradla porovnateľnú s tou, ako vyžaduje právna úprava v Slovenskej republike,
 • je známe vyhotovenie a tvar značky prvotného overenia.


Splnenie podmienok podľa odseku 2, § 37 zákona preverí SMÚ alebo určená organizácia. Vykonanie skúšok meradla a jeho označenie národnými overovacími značkami sa nevyžaduje. Ústav alebo určená organizácia môže požadovať predloženie výsledkov skúšok meradla.

 

Uznanie prvotného overenia určeného merania vykonaného v zahraničí

sa riadi zmysle ustanovenia zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Prejsť na Dokumenty na stiahnutie

 •  Žiadosť o uznanie prvotného overenia určeného meradla vykonaného v zahraničí

 

UNMS SR uverejňuje vo vestníku:

meno a sídlo laboratória, ktoré vykonalo prvotné overenie, vyhotovenie a tvar značky prvotného overenia a druhy meradiel, na ktoré sa uznanie prvotného overenia vzťahuje, vrátane ich bližšej špecifikácie, ak je to potrebné.

 

Poznámka:
Podrobnosti o uznávaní overenia určeného meradla vykonaného v členskom štáte Európskej únie, členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte, ktorý má s Európskou úniou uzavretú príslušnú zmluvu ustanoví Metodický pokyn vydaný ÚNMS SR.